ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดสกลนคร

รายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภายในจังหวัดสกลนคร

เอกสาร สำหรับ ศูนย์ ICT ชมุชน

1. ติดต่อประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

2. รายงานความพร้อมการใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

3. แบบสำรวจการใช้ประโยชน์จากศูนย์ ICT ชุมชน จังหวัดสกลนคร

4. คู่มือระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฯ ICT ชุมชน(CSA)วันที่ 14/03/2555
แสดง ข่าว
 รายงานผลการสำรวจ ที่น่าสนใจ พ.ค.55
 ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดสกลนคร
 เอกสารงานโครงการ สปค. 53 สกลนคร
 ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ
ไปหน้าที่  1